Защо и как LinkedIn стана №1 в B2B света

Alex Krastev - Forbes July 2021
Posted on: юли 22, 2021 Posted by: Alexander Krastev Comments: 0

Защо и как LinkedIn стана №1 в B2B света

Александър Кръстев за Forbes България

Четири от всеки пет потенциал­ни контакта в B2B продажбите идват през LinkedIn. Със сигурност сте срещали на много места тези данни, ако компанията ви е в B2B сегмента и част от отговорностите ви включват разрастването на бизнеса. И това не е нова тен­денция – от средата на миналото десетилетие LinkedIn се превърна не просто в място за намиране на най-добрите изпълнители за да­дена задача, но и в платформа за изграждане на взаимоотношения с корпоративни клиенти.

Дали придобиването от Microsoft през 2016 г. има заслуга? Безспор­но. Особено що се отнася до ин­тегрирането и създаването на нови инструменти за бизнес анализ и отварянето към нови пазари и про­фесионални сегменти. Пет години по-късно LinkedIn има почти двой­но повече потребители и годишни приходи над 8 млрд. долара.

Въпрос на позициониране

Социалните мрежи определено не са това, което бяха в средата на миналото десетилетие. Възходът на LinkedIn през последните годи­ни обаче донякъде се дължи и на факта, че бяха добавени много от функционалностите, които отдав­на са характерни за другите плат­форми. Размяната на лични съоб­щения вече е много по-развита, все по-голям брой профили и страници имат достъп до LinkedIn Live, съ­битията отново са в LinkedIn, а от края на 2020 г. и почитателите на Историите могат да се вихрят в професионалната мрежа (трябва да го признаем – LinkedIn Stories все пак изпревариха Twitter Fleets).

Въпреки цялото отваряне LinkedIn продължава да е мястото за професионални разговори. Всич­ки образователни ресурси за потребителите са насочени само към позиционирането в бизнес отно­шение и за лично развитие в по­сока по-добра кариера. Всяка от новите функционалности има свое място в професионалната среда – говорим не просто за демография, а за фирмография, не за приятели, а за контакти. Дори продажбите в LinkedIn не са просто продажби, а B2B продажби. И понеже езикът винаги е важен, всичко това пре­връща платформата в истински рай за B2B комуникацията.

Преди няколко месеца профе­сионалната мрежа пусна своя рекламна кампания, иронизираща нискокачественото съдържание в конкурентните екосистеми. Слога­нът e „Правете бизнес там, къде­то се прави бизнес“ и пародийно­то изобразяване на характерни за останалите платформи формати обобщават очакванията към по­требителите – да се придържат към професионалните сюжети, да говорят за успехите и трудности­те си и да избягват политически теми.

За разлика от политематични­те мрежи като Facebook, Instagram и дори новия любимец на немалко компании TikTok (особено след об­ширната рекламна кампания в рам­ките на футболното Евро 2020) информационният шум в LinkedIn е сведен до минимум. Тук има силен вътрешен натиск от страна на самите професионалисти за съ­държание с висока добавена стой­ност. Ако пишете за политика в LinkedIn например, има голям шанс някой да ви обърне внимание, че „тук не е място за политически теми“, като това важи и за рели­гията и други чувствителни сфери на живота. Сутрешните поздрави с „чаша ароматно кафе“ също не са добре дошли в професионалната мрежа.

Ако обичате обаче да говорите за решения на бизнес проблеми, да споделяте пътеки за постигане на успех (но такива, които наистина работят и които до голяма степен сами сте начертали), то LinkedIn е мястото, където ще ви посрещ­нат с отворени обятия. Професио­налистите, с които си разменяте лични съобщения, са напълно наяс­но, че целта в крайна сметка е ня­каква форма на партньорство или сделка. И ако имате продукт или услуга, които ще им помогнат да работят по-ефективно и с по-голя­ма печалба, от вас се иска само да не изгубите вниманието им.

Разполагате с достатъчно ин­струменти, с които да се пред­ставите (бележки към поканите за свързване, директните съобщения InMail и дори платени лични съоб­щения като рекламен формат), и още редица други, с които да изгра­дите взаимоотношения с потен­циалните си клиенти. В момента платформата е много по-ориенти­рана към лична комуникация, но има ясни сигнали, че предстои активи­рането на нови и нови инструмен­ти на ниво корпоративна комуни­кация.

ФИНАЛНАТА ЦЕЛ – LINKEDIN ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ ВЪВ ВОДЕЩ МАРКЕТ­ПЛЕЙС ЗА B2B ПРОДУКТИ

Цялата статия на Александър Кръстев може да прочетете във Forbes България.