Над 100 социални предприемачи от България и Европа се събират на форум и изложение в Пловдив в края на март

Posted on: March 14, 2019 Posted by: Диляна Денева Comments: 0

Над 100 социални предприемачи от България и Европа се събират на форум и изложение в Пловдив в края на март

Европейски форум за социално предприемачество ще се проведе за осми път от 28 до 31 март в Палата №11 на Международен панаир Пловдив. Темата на тазгодишното издание е „Екосистемата на социалното предприемачество“, а форумът за пореден път доказва, че е център на важни събития, знакови личности и значими теми, които очертават европейските и национални тенденции в развитието на социалното предприемачество. В програмата са включени конференции, дискусии, кръгли маси и търговско изложение.

Основна цел на Европейския форум за социално предприемачество, който през 2017 г. посрещна над 15 000 посетители, е създаване на диалог между институциите, бизнеса и гражданите и повишаване на информираността на обществото за същността на социалното предприемачество.

“Избрахме темата „Екосистемата на социалното предприемачество“, защото вярваме, че за подобряване на средата за социалното предприемачество трябва да бъдат изведени на преден план и решени проблемите в осемте елемента на екосистемата, разгледани на три равнища – европейско, национално и местно”, споделят от организационния комитет на форума.

Съорганизатори на Форума традиционно са Европейската комисия, Европейската конфедерация на производствените кооперации и социалните предприятия – CECOP, Европейският икономически и социален комитет, Министерство на труда и социалната политика, Агенцията за хората с увреждания, Националният съюз на ТПК и осем неправителствени организации, а през 2019 г. се включват и Министерството на икономиката и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

За да постигнат максимално добри резултати, събитията от форума ще засегнат всички елементи на екосистемата на социалното предприемачество.

Успешните бизнес модели, добри практики и иновации ще бъдат представени на изложение с повече от 100 участващи организации. Жителите и гостите на Пловдив могат да посетят Европейски панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика от 28 до 31 март от 10:30 ч. до 17:30 ч. в Палата № 11. Чрез подкрепата на творческия труд потребителите могат да изберат продукти, които имат добавена стойност и носят социалната промяна в обществото. Освен български компании и тяхната висококачествена продукция щандове ще имат и представители от Италия, Сърбия, Македония и Южна Корея.

Несъмнено основополагаща роля в средата на социалното предприемачество играят публичните институции, които разработват концепции и реализират политики за регламентиране на сектора. По темата в първия ден (28 март) от 13:00 ч. ще се проведе конференцията „Публична политика за развитие на социално предприемачество в Европа“.

Второто основно звено от екосистемата са финансовите институции. На 28 март от 15:35 ч. на кръгла маса на тема „Съвременни подходи при финансиране на социалното предприемачество“ ще се обсъдят актуалните тенденции при финансирането и възможностите за насърчаване на инвестициите в социални бизнеси.

Развитието на теорията за социалното предприемачество от научните институции и адаптирането ѝ в практиката са друг съществен елемент. Научно-практическа конференция на 29 март от 11:00 ч. „Успешни съвременни бизнес модели за социална подкрепа“ ще представи доклади с теоретичен и приложен характер. В конференцията ще участват представители от престижни университети от България и Европейския съюз.

Неправителствени организации са водещи в екосистемата на социалното предприемачество. Гостите могат да открият успешни европейски и национални организации в Мултимедийна зала на неправителствените организации, разположена в изложбената палата, от 10:30 до 17:30 ч. във всеки от дните на форума.

Представителите на най-старото движение, развиващо дейност в областта на социалното предприемачество в България – кооперациите, пък ще проведат конференция на тема „Трудово-производителните кооперации – двигател за развитие на социалната икономика в България“ на 29 март от 9:30 ч. в зала „Пълдин“ на Парк-хотел „Санкт Петербург“.

Друг елемент от екосистемата на социалното предприемачество – местна общност и гражданско общество, ще бъде засегнат в дискусионния форум „Дейности за социално включване в местната общност“ на 28 март от 14:15 ч. Той е насочен към изграждане на диалог между представителите на местната общност, местната власт и бизнеса, развиващ социално предприемачество.

Корпоративна социална отговорност, която става все по-важна част от бизнес културата на големите компании, ще бъде засегната на кръгла маса на тема „Социална икономика, социална политика, корпоративна социална отговорност“ на 29 март от 12:30 ч.

В рамките на форума ще се обърне специално внимание на пазара като част от екосистемата и на отношенията бизнес към бизнес чрез представяне на продукти и лични срещи, които да помогнат на малките и средни предприятия да открият нови пазари, доставчици и клиенти.

Форумът е част от Плановете за действие в изпълнение на Националната концепция за социална икономика, приета през 2012 г. от Министерския съвет на Република България.

За допълнителна информация и интервюта:

Александър Кръстев
BookMark
alex@BookMark.bg
+359 888 297 674